Procedury funkcjonowania Studium

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie
Nr 8/2020/2021  z dnia 12 października 2020 r.

 

Procedury funkcjonowania 
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 12 października 2020 r.

§ 1

Procedury ogólne

 

 1. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych  lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły słuchacze powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły została wywieszona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować słuchacza w odrębnym pomieszczeniu – sala nr 20 przy sali tanecznej – zapewniając minimum
  2 metry odległości od innych osób. Następnie słuchacz powinien się skontaktować telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 7. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy  gromadzenie się słuchaczy na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia słuchaczy z poszczególnych zawodów do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć).
 8. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 9. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Każdy słuchacz musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 14. Podczas realizacji zajęć z aktywności ruchowej, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. W przypadku odbywania praktyki zawodowej i śródsemestralnej przez słuchaczy
  u pracodawców, podmiot przyjmujący słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć
  z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
 16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami oraz nauczycielami.

 

§ 2

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły zostały umieszczone numery telefonów do:
 1. właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 2. oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych;
 3. organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to słuchacze,
  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
  i po skorzystaniu z toalety.
 1. Codziennie należy monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal i pracowni dydaktycznych,  pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, myszek, włączników.
 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 1. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga muszą zostać umyte
  lub zdezynfekowane.
 1. W sali tanecznej barierki przy lustrach oraz podłoga powinny być myte detergentem lub zdezynfekowane po każdych dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 1. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować po każdych dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 2. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 1. Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe powinny być wrzucane do oznaczonych koszy przeznaczonych na odpady skażone.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.

§ 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 3. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie – sala nr 20 przy sali tanecznej –
  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Sala została wyposażona w środki ochrony (maseczki, jednorazowe rękawiczki), płyn dezynfekujący oraz bezdotykowy termometr (dezynfekowany po każdym użyciu).
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a  w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitano-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§ 4

Postępowanie w razie znalezienia się szkoły na terenie objętym strefą czerwoną/żółtą

 

 1. Organizacja pracy w szkole uwzględnia procedury wymienione w § 1 – 3.
   
 2. Dodatkowo:
 1. ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w szkole, w tym
  w strefach wydzielonych;
   
 2. wprowadza się obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra między uczniami
  w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze);
   
 3. wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między słuchaczami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń;
   
 4. wprowadza się obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra między pracownikami szkoły
  w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarz);
   
 5. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza lub pracownika należy odizolować taka osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – sala nr 20 przy sali tanecznej – oraz obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała – jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej, należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;

       6. wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych;

       7. zajęcia z aktywności ruchowej prowadzone będą na powietrzu tj. w otwartej
           przestrzeni terenu szkoły;

      8. w przypadku słuchaczy ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
          ich o możliwości pozostawania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po
          konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.