Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.studiumkrosno.pl/2011/

 Data publikacji strony internetowej: 2012.06.03

 Data ostatniej dużej aktualizacji: --

 Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.

  • Opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.11.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Szmyd,  adres poczty elektronicznej szmydlukas@poczta.onet.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer 602 497 559. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres psak@poczta.onet.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno.

 Do budynku prowadzi wejście od ul. Mirandoli Pika.

 Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

 Schody prowadzące do budynku Studium posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 Sekretariat znajduje się na I piętrze. W szkole nie ma windy.

 Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.